Hlavní stránka
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky distribučního řetězce ZELENÁ HVĚZDA

1. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky distribučního řetězce Zelená hvězda (dále jen „VOP ZH“) vytvořila společnost B. Braun Medical s.r.o. v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v smluvním vztahu, jehož předmětem je prodej zboží v rámci distribuční sítě Zelená hvězda. Těmito VOP ZH se řídí veškeré prodeje zboží v rámci distribuční sítě Zelená hvězda, stanoví-li kupní smlouva odlišné ujednání.
 2. Objednávka zboží může být učiněna písemně, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) anebo prostřednictvím on-line objednávky v rámci e-shopu na www.zelenahvez­da.cz (dále jen „on-line objednávka“). Každá objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci kupujícího a identifikaci zboží /název zboží, množství a místo dodání/.Učiněním objednávky kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 3. Jednotlivá kupní smlouva je uzavřena buď potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím či konkludentním jednáním prodávajícího spočívají v dodání zboží či jeho části dle objednávky.

2. Ceny a slevy

 1. Cenou zboží se rozumí cena stanovená v ceníku prodávajícího platného ke dni učinění objednávky zboží, není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak. Je-li objednávka zboží učiněna on-line v rámci e-shopu na www.zelenahvez­da.cz (dále jen „e-shop“), pak platí cena uvedená v ceníku e-shopu platném ke dni učinění on-line objednávky.
 2. Cena zboží respektuje případnou cenovou regulaci stanovenou zvláštními právními předpisy či rozhodnutími cenových orgánů.

3. Náklady na dopravu

 1. V případě objednávky o hodnotě převyšující 2.000,– Kč bez DPH se dodávka zboží uskutečňuje bez nákladů na dopravu. Dopravné je zahrnuto v ceně.
 2. V případě objednávky o hodnotě do 2.000,– Kč bez DPH, se účtují ke kupní ceně zboží í náklady  na dopravu zboží do místa dodání ve výši 200,– Kč bez DPH.

4. Dodací podmínky

 1. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky.
 2. Standardní dodací lhůta je 10 pracovních dní od obdržení objednávky kupujícího, není-li sjednáno jinak.
 3. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 4. Při větších objednávkách je prodávající oprávněn uskutečňovat dílčí dodávky. Každá dílčí dodávka se považuje za vyřízení jedné zvláštní objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek.
 5. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem, eventuálně předávací protokol v případě, že to povaha zboží předpokládá. U zdravotnických prostředků je součástí dodávky rovněž návod k použití, u léčivých přípravků příbalová informace.
 6. Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
 7. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.
 8. Léčivé přípravky (v E-shopu příznak L), se prodávají podle podmínek stanovených zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) v znění pozdějších předpisů.

5. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu/daňový doklad na každou dílčí dodávku.
 2. Daňový doklad (faktura) je splatný (1) při převzetí zboží, je-li zboží dodáváno na dobírku, anebo při osobním odběru, pokud není dohodnuto jinak, (2) ve lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu – faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku či při osobním odběru ihned.
 4. V případě prodlení z platby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý (byť i započatý) den prodlení, a to až do zaplacení dlužné částky.
 5. Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
 6. Náklady spojené s vymáháním dlužné kupní ceny za dodané zboží po splatnosti jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plnění peněžitého závazku.
 7. Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny za dodané zboží déle jak 30 dní, je prodávající oprávněn odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy.

6. Výhrada vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení  kupní ceny.
 2. Kupující je oprávněn obvyklým způsobem disponovat s dodaným zbožím, u kterého nedošlo k úplnému zaplacení kupní ceny a je tedy stále ve vlastnictví prodávajícího, vyjma jeho zcizení, toto oprávnění se automaticky ruší, pokud by byl na kupujícího podán návrh na prohlášení úpadku (konkursu) či likvidaci.

7. Reklamace

 1. Prodávající odpovídá za vady, které zboží mělo v době jeho převzetí kupujícím či za vady jakosti, které se u zboží vyskytnou v záruční době a na něž se vztahuje poskytnutá záruka.
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí anebo nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
 3. Kupující je povinen vady zjevné písemně uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
 4. Kupující je povinen vady skryté, které zboží mělo v době jeho převzetím kupujícím, uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne jejich zjištění, nejdéle do dvou let od převzetí zboží.
 5. Kupující je povinen uplatnit vady jakosti, na něž se vztahuje záruka, do 10 dnů od jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby.
 6. Kupující musí reklamaci uplatnit písemně formou doporučeného dopisu. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka doručovatele poštovních zásilek.
 7. Oznámení o vadách musí obsahovat zejména číslo faktury, název či katalogové číslo zboží, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, příp. počet vadných kusů.
 8. Prodávající posoudí a vyřeší reklamaci ve lhůtě 30 dní od obdržení oznámení o vadách. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila anebo prodávající nevyřídil reklamaci ve stanovené lhůtě, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebrání-li vada zboží v jeho používání. V případě, že se prodávající a kupující nedohodnou na výši slevy z kupní ceny, kupující má právo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy či požadovat slevu z kupní ceny písemně formou doporučeného dopisu, prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu z kupní ceny do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy či žádosti o slevu z kupní ceny a má právo ve stejné lhůtě požadovat vrácení zboží. Prodávající není v prodlení s vrácením kupní ceny, pokud je kupující v prodlení s vrácením vadného zboží. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.

8.  Okolnosti vylučující odpovědnost

 1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala, za takové okolnosti se považuje především válka, stávky, občanské nepokoje, opatření či zákazy státních orgánů, nedostatky energie nebo surovin, poruchy provozu prodávajícího atd. Okolnosti vylučující odpovědnost mají za následek, že prodávající není po dobu jejich trvání v prodlení s dodáním zboží a neodpovídá za škodu v důsledku těchto překážek způsobenou. Nárok na náhradu škody ze strany kupujícího v těchto případech neexistuje.
 2. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím objednaného zboží či s placením kupní ceny za dodané zboží, prodávající je oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy na další dodávky zboží (akceptované objednávky) anebo neakceptovat další objednávku zboží.

9. Zpětné zásilky

 1. Je-li kupujícím pacient či jiný spotřebitel, může od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto případě je povinen vrátit zboží prodávajícímu v neporušeném obalu. V případě, že kupující vrátí zboží v porušeném obalu či jej nevrátí vůbec, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši sjednané kupní ceny.
 2. Ostatní zpětné zásilky budou přijímány pouze v případě oprávněné reklamace či předchozího souhlasu prodávajícího.

10. Náhrada škod

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadou zboží. Náhrada škody v ostatních případech je omezena pouze na náhradu skutečné škody.

Říkají o nás

Vážení, chtěla bych napsat velké poděkování paní Čápové Alici (provozovna – Zelená hvězda) za velikou ochotu a informovanost ohledně výrobků, které kvůli své dlouhodobé nemoci potřebuji…