Léčba chronických ran

Léčba chronických ran

Při efektivní léčbě ran je třeba dodržovat několik jednoduchých zásad: odstranění nekrotických tkání, udržování vlhkého prostředí, udržování stálé teploty uvnitř rány, zabránění vniknutí sekundární infekce, navození hypoxického prostředí v ráně u hlubokých defektů. Použitý materiál by měl být šetrný, nealergizující, snadno snímatelný a netoxický.

Hojení chronických ran obvykle probíhá ve třech fázích:

I.zánětlivá (exsudativní) – v této fázi dochází k nespecifické imunitní odpovědi organismu a hlavní úlohu zde hraje fagocytóza (migrace leukocytů, produkce cytokinů za současné aktivace mediátorů zánětu a vasodilatace či změn permeability cévní stěny). Pokud je v ráně přítomno mnoho patogenních organismů, může dojít k sepsi, proto je potřeba v těchto případech použít vždy antiseptická krytí.

II.granulační fáze – v této fázi se tvoří nové krevní cévy a granulační tkáň, která postupně vyplní ránu. K dalšímu růstu postačí vytvořit a udržovat dostatečně vlhké prostředí pomocí speciálních krytí, např. hydrogelů. V této fázi je třeba zamezit infekci a mechanickému poškození nové tkáně

III.epitelizační fáze – v této fázi dochází ke kontrakci rány, vytváří se růžovobílá vrstva tkáně, která vznikla dělením a následnou migrací epiteliálních buněk. Je základem k vytvoření epidermální tkáně. Tuto fázi doprovází v některých případech i kompresivní terapie.

Exsudativní fáze: odstraňování nekróz

Dostatečná příprava spodiny rány, její popis a vyčištění nám umožní zacílený výběr vhodného terapeutického materiálu ze skupiny moderních materiálů, materiálů na tzv. vlhké hojení ran. Je to právě přítomnost nekrotické nebo poškozené tkáně, jež se stává jedním ze základních markrů nehojících se ran. Pro zdárný proces jednotlivých fází hojení je proto snesení nekróz a odstranění nevaskularizované tkáně nezbytnou nutností. Celý proces odstraňování nekrotických tkání označujeme pojmem „nekrektomie“. Debridement provádíme chirurgickým snesením (nůžky, lžička, pinzeta atd.) nebo působením hydrogelů, během kterého dochází k rehydrataci odumřelé tkáně a autolytickému rozpuštění fibrinových povlaků či samotné nekrotické tkáně.

Granulační fáze

Během proliferační fáze se začíná tvořit granulační tkáň, která je bohatě protkána cévami a slouží jako podklad pro následnou epitelizaci. Tato tkáň přerůstá přes poškozená místa, nahrazuje tak deficitní tkáň a vyplňuje ránu. Z intaktních cév na okraji rány se tvoří nové cévy. Ty jsou méně odolné proti mechanickému poškození, což způsobuje problémy v dalších krocích hojení a ve výběrech vhodného terapeutického materiálu.

Během granulace je nezbytně nutné zabránit hypergranulacím, podpořit vlastní granulaci a chránit nově vzniklou tkáň před poškozením. Právě výběr vhodných terapeutických materiálů na vlhké hojení ran nám může tyto požadavky splnit. Musí to být takové materiály, které odsají přebytečný exsudát, podpoří růst nové granulační tkáně a prodlouženou dobou mezi jednotlivými převazy zajistí potřebný klid a dostatečnou vlhkost v ráně.

Epitelizační fáze

Epitelizace je podmíněna stupněm granulace. V této fázi dochází k definitivní přestavbě epidermis i s jejími rozličnými vrstvami a funkcemi. Epitelizace začíná z okrajů rány nebo uvnitř rány, kdy vznikají epitelizační ostrůvky a dochází k migraci buněk epidermis. Během epitelizace vzniká tenká, na cévy chudá tkáň, která postrádá kožní žlázy, pigmentové buňky a nervová zásobení.

A právě při výběru materiálů na ochranu epitelizující rány musíme dbát na ochranu nové, růžové a málo exsudující tkáně, která je snadno zranitelná. Měli bychom vybírat vhodné terapeutické materiály zajišťující dostatek vlhkosti a podporující migraci epitelových buněk a compliance pacienta. Pro epitelizující tkáň jsou vhodné ty materiály, které slouží jako tzv. náhradní kůže – ochrání defekt a zároveň zachovají základní fyziologické funkce, jako je výměna plynů, a poslouží jako účinná bariéra proti mikroorganismům a vodě. Vhodné jsou např. polyuretanové fólie. Široký výběr materiálů pro všechny fáze hojení ran naleznete v našem katalogu.