Druhy dezinfekce

Druhy dezinfekce

Dezinfekcí se běžně rozumí soubor fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají zabránit nákaze vnímavého jedince. Při volbě správného postupu dezinfekce vycházíme ze znalostí cest přenosu infekce a z možnosti ovlivnění účinnosti dezinfekce faktory vnějšího prostředí a odolnosti mikroorganizmů.

1. Fyzikální dezinfekce

Fyzikální dezinfekce může být provedena jedním z následujících způsobů:

  • var za atmosférického tlaku po dobu nejméně 30 minut,
  • var v přetlakových nádobách po dobu nejméně 20 minut,
  • dezinfekce v přístrojích při teplotě 90 °C a vyšší po dobu 10 minut,
  • ultrafialové záření o vlnové délce 253,7 nm – 264 nm,
  • filtrace, žíhání, spalování.

2. Chemická dezinfekce

Chemická dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem. Při provádění chemické dezinfekce je třeba dodržovat řadu zásad, například používání přípravků s virucidním účinkem pro dezinfekci předmětů a ploch kontaminovaných biologickým materiálem nebo přípravu vždy čerstvých dezinfekčních roztoků pro každou směnu.

Velmi důležité je také dodržet koncentraci a dobu působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu a volit takové dezinfekční přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé.

3. Fyzikálně-chemická dezinfekce

Fyzikálně-chemická dezinfekce probíhá jedním z těchto způsobů:

  • paroformaldehydová komora – slouží k dezinfekci textilu, výrobků z umělých hmot, vlny, kůže a kožešin při teplotě 45 až 75 °C,
  • prací, mycí a čisticí stroje – dezinfekce probíhá při teplotě do 60 °C s přísadou chemických dezinfekčních přípravků.

4. Vyšší stupeň dezinfekce

Vyšší stupeň dezinfekce je určen především pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány. Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem.